BÀI TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

BÀI TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÀI TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9

– hưỡng dẫn download bấm vào đây: hưỡng dẫn download ở hochoahoc

– còn rất nhiều bài tập hóa học lớp 9 khác, vào đây để xem : Sách hóa học hay

like để ủng hộ hochoahoc.com ngày càng phát triển và có thêm nhiều tài liệu hay. Cảm ơn các em!

 

 

BÀI TẬP TỔNG HỢP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9

1.  Một hỗn hợp A gồm Ba và Al . Cho m gam hỗn hợp A phản ứng với nước dư thu được 1,344 lít khí, dung dịch B và phần không tan C. Cho 2m gam A phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20,832 lít khí .

a. Tính khối lượng từng kim loại có trong m gam A .

b. Cho  50  ml  dung  dịch  HCl  vào  dung  dịch  B.  Sau  khi  phản  ứng  kết thúc thu được 0,78 gam kết tủa. Xác định CM của dung dịch HCl.

Đs: a. 2,055 và 8,1 .  b. 1.8 M 

2. Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO , Al2O3 và một oxit Fe . Cho H2 dư qua A nung nóng sau phản ứng xong thu được 1,44 gam nước . Hoà tan  hoàn  toàn  A  cần  dùng  170  ml  dung  dịch  H2SO4  loãng  1M  được  dung dịch  B  .  Cho  B  tác  dụng  với  dung  dịch  NaOH  dư  ,  lọc  kết  tủa  nung  trong không  khí  đến  khối  lượng  không  đổi  thu  được  5,2  gam  chất  rắn  .  Xác  định công thức của oxit Fe và tính khối lượng từng oxit trong A .

       (Đs: Fe3O4    mCuO : 1,6         mAl2O3 : 3,06    mFe3O4 :3,48 )

  3.Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm 1 kim loại kiềm và và 1 kim loại M1I   (II)  tan  hoàn  toàn  vào  nước  tạo  thành  dung  dịch  D  và  0,045  mol  H2  .  Chia  D thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 : đem cô cạn thu được 2,03 gam chất rắn A

Phần 2 : Cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 0,35 M tạo kết tủa B.

a. Tính  khối  lượng  nguyên  tử  M  và  M1.  Tính  số  gam  mỗi  kim  loại  trong  hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng kết tủa B .(biết h = 100%)

(Đs: a. M : 39   M1 : 65  mZn : 1,3  mK :1.95 m kết tủa B  0,405 ) 

  4.P  là  dung  dịch  HNO3  10%  (d=1,05).  R  là  kim  loại  hoá  trị  III  không  đổi  . Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam kim loại R trong 564 ml dung dịch P thu được dung dịch A và 2,688 lit hỗn hợp khí B gồm N2O và NO có tỉ khối so với H2 bằng 18,5.

a.  Tìm R. Tính C% các chất trong A.

b.  Cho 800ml dung dịch KOH 1M vào A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

5.  Tiến  hành  phản  ứng  nhiệt  nhôm  m  gam  hỗn  hợp  A  gồm  Al  và  FexOy  thu được  hỗn  hợp  chất  rắn  B  .  Cho  B  tác  dụng  với  dung  dịch  NaOH  dư  thu  được chất rắn C, phần không tan D và 0.672 lit khí.  Cho  từ  từ  dung  dịch HCl vào dung dịch C  đến  khi  thu được  lượng  kết  tủa  lớn nhất  rồi  lọc  kết  tủa  nung  đến  khối  lượng  không  đổi  thu  được  5,1  gam  chất rắn.Phần  không  tan  D  cho  tác  dụng  với  dung  dịch  H2SO4  đặc  nóng  sau  phản ứng thu được dung dịch E chứa muối Fe duy nhất và 2,668 lit SO2 (h=100%).

a. xác định FexOy và tính m.

b. Nếu cho 200ml dung dịch HCl 1M tác dụng với dung dịch C đến phản ứng kết thúc thu được 6,24g kết tủa thì số gam NaOH có trong dung dịch NaOH ban đầu là bao nhiêu?

 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose