Bài tập trắc nghiệm nito, photpho trong đề thi đại học

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

Bài tập chương Nitơ – Photpho trong đề thi ĐH

Câu 1. (ĐH-KB–2009) Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là

 1. KH2PO4 và K3PO4.                 B. KH2PO4 và K2HPO4.
 2. KH2PO4 và H3PO4.                 D. K3PO4 và KOH.

Câu 2. (ĐH – KB – 2009)  Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

 1. KCl.           B. NH4NO3.        C. NaNO3.         D. K2CO3.

Câu 3. (ĐH – KB – 2007) Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

 1. chất xúc tác.      B. chất oxi hoá.      C. môi trường.      D. chất khử.

Câu 4. (ĐH – KB – 2007) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ

 1. NaNO2 và H2SO4 đặc.               B. NaNO3 và H2SO4 đặc.
 2. NH3 và O2.                               D. NaNO3 và HCl đặc.

Câu 5. (ĐH – KB – 2008) Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:

 1. H3PO4, KH2PO4.  B. K3PO4, KOH.     C. K3PO4, K2HPO4.   D. K2HPO4, KH2PO4.

Câu 6. (ĐH – KB – 2008) Thành phần chính của quặng photphorit là

 1. Ca(H2PO4)2.     B. Ca3(PO4)2.       C. NH4H2PO4.      D. CaHPO4.

Câu 7. (ĐH – KA – 2007) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

 1. NO.            B. N2.            C. N2O.           D. NO2

Câu 8. (ĐH – KA – 2008) Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

 1. 11.             B. 10.             C. 8.             D. 9.

Câu 9. (ĐH – KA – 2008) Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là

 1. 5,6.            B. 11,2.           C. 8,4.            D. 11,0.

Câu 10. (ĐH – KB – 2007) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)

 1. 3,36.           B. 2,24.           C. 5,60.           D. 4,48.

Câu 11. (ĐH – KA – 2009) Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

 1. 2.             B. 3.              C. 4.             D. 1.

Câu 12. (ĐH – KA – 2008) Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dungdịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 1. 38,72.          B. 35,50.          C. 49,09.          D. 34,36.

Câu 13. (ĐH – KA – 2008) Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).Giá trị của V là

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose