Các bẫy thường gặp trong đề thi Đại học 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÂN BẰNG HÓA HỌC

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

– Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
– Cân bằng hóa học là một cân bằng động, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê
– Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng, giúp phản ứng nhanh đạt đến trạng thái cân bằng, không làm chuyển dịch cân bằng.

– Với các phẩn ứng có chất khí tham gia, khi tổng hợp hệ số cân bằng số mol các khí hai vế bằng nhau ⇒ Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ, cân bằng không bị chuyển dịch.
– Với các phản ứng trong hệ dị thể (rắn – khí), việc thay đổi kích thước chất rắn hoặc thêm chất rắn hay giảm lượng chất rắn đều không làm cân bằng chuyển dịch.
Ví dụ 1: Cho cân bằng hóa học
3H2 (k) + Fe2O3 (r) —>  2Fe (r)+3H2O(k)
Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Thêm Fe2O3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận.
B. Nghiền nhỏ Fe2O3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận. C. Thêm H2 vào hệ cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận.
D. Tăng áp suất chung của hệ cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận.
Phân tích, hướng dẫn giải:
Thêm Fe2O3  hoặc nghiền nhỏ Fe2O3  chỉ làm tăng tốc độ phản ứng chứ không làm cân bằng chuyển dịch ⇒ Loại phương án A và B.
Vì tổng số mol khí ở hai về bằng nhau ⇒ Khi tăng áp suất chung của hệ, cân bằng không bị chuyển dịch ⇒ Loại phương án D.
=> Đáp án C
Ví dụ 5: Cho các cân bằng sau:
(1) 2SO2 (k) + O2 (k) —–> 2SO3(k)
(2) N2(k) + 3H2 —–>  2NH3(k)
(3) CO2 (k) + H2 (k) —–>CO (k) + H2O (k);
(4) 2HI (k)—–>H2 (k) + I2 (k)
 Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là:
 A. (1) và (2)              B. (1) và (3)                C. (3) và (4)                D. (2) và (4)
(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2009)
Phân tích, hướng dẫn giải:
Các cân bằng (3) và (4) có tổng hệ số mol khí ở hai vế bằng nhau ⇒ khi thay đổi áp suất, cân bằng học học không bị chuyển dịch ⇒ Đáp án C
Ví dụ 6: Cho các cân bằng hóa học:

N2 (k) + 3H2—–> 2NH3 (k) (1)
H2(k) + I2 (k)—> 2HI (k) (2)
2SO2(k) + O2(k)-> 2SO3 (k) (3)

2NO2(k)       —->   N2O4 (k)                     (4)
Khi thay đổi áp suất, những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (3)           B. (2), (3), (3)          C. (1), (3), (4)             D. (1), (2), (4)

(Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2008)
 Phân tích, hướng dẫn giải:
Các cân bằng có tổng hệ số mol khí hai vế bắng nhau ⇒ Khi thay đổi áp suất cân bằng hóa học sẽ không bị chuyển dịch ⇒ Loại phương án A, B và D ⇒ Đáp án C

© 2013, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose