Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.

– Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:

A. 30% và 30%             B. 25% và 35%               C. 40% và 20%             D. 20% và 40%

Giải:

P1 :nCO2  = 0,25 ; nH2O = 0,35  –>  Hai ancol ban đầu là no, đơn chức. nCnH2n+1OH = 0,1

mol

–>  Số C TB là 2,5  –>  Hai ancol là C2H5OH và C3H7OH, mối chất có 0,05 mol.

P2: nCmH2m+2O (ete) = 0,015 mol =nH2O, n2ancol pư = 0,03 –>  n2ancol dư = 0,07

m2ancol dư = tổng m2ancol – m2ancol pư ete hóa = 0,05.46+0,05.60- mete – mH2O =3,78 gam

46a + 60b = 3,78 và a+b = 0,07 –> a= 0,03 và b = 0,04

Hiệu suất este hóa của X và Y là 40% và 20%

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose