Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:

A. 31 gam                     B. 32,36 gam                   C. 30 gam                     D. 31,45 gam

Giải:

gọi số mol NaOH là a

chỉ số axit là 7 nên số mol NaOH dùng trung hòa axit (số mol KOH)là: 200 x 7x 10-3/56 = 0,025mol

số mol H2O tạo ra: 0,025 mol

số mol NaOH pứ trieste: a – 0,025 ” số mol glixerol thu được: (a-0,025)/3

ĐLBTKL: m(chất béo) + m NaOH = m muối + mglixerol + m H2O

200 +  40a = 207,55  +  92 (a-0,025)/3  + 18 x 0,025 ” a= 0,775 ” m NaOH = 31 gam

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose