cho 23,52 g hỗn hợp 3 kjm loại Mg, Fe và Cu vào 200ml dung dịch HNO3

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

cho 23,52 g hỗn hợp 3 kjm loại Mg, Fe và Cu vào 200ml dung dịch HNO3 3,4M khuấy đều thấy thoát ra 1 khí duy nhất hơi nặng hơn không khí, trong dung dịch còn dư 1 kjm loại chưa tan hết, đổ tiếp từ từ dung dịch H2SO4 5M vào chất khí trên lại thoát ra cho đến khi kim loại vừa tan hết thì mất đúng 44ml, thu được dung dịch A. lấy 1/2 dung dịch A, cho dung dịch NaOH cho đến dư vào, lọc kết tử rồi nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B nặng 15,6 g. a) tính % số mol mỗi kjm loại trong hỗn hợp. b) tính nồng độ cáo ion( trừ ion H+, OH-) trong dung dịch A

Bài Làm : 

Khí thoát ra hơi nặng hơn không khí là NO (30 g/mol)
Do còn một kim loại (Cu) chưa tan hết nên Fe chỉ bị oxi hoá đến Fe(2+)
Các phản ứng:
3Mg + 8H(+) + 2NO3(-) = 3Mg(2+) + 2NO + 4H2O
3Fe + 8H(+) + 2NO3(-) = 3Fe(2+) + 2NO + 4H2O
3Cu + 8H(+) + 2NO3(-) = 3Cu(2+) + 2NO + 4H2O
Trong đó, phản ứng oxi hoá Cu lấy một phần H(+) từ H2SO4.
Cho NaOH dư vào 1/2 dung dịch A:
Mg(2+) + 2OH(-) = Mg(OH)2
Fe(2+) + 2OH(-) = Fe(OH)2
Cu(2+) + 2OH(-) = Cu(OH)2
Nung kết tủa trong không khí:
Mg(OH)2 = MgO + H2O
2Fe(OH)2 + 1/2O2 = Fe2O3 + 2H2O
Cu(OH)2 = CuO + H2O

Gọi x, y, z là số mol Mg, Fe, Cu trong hỗn hợp.
mhh = 24x + 56y + 64z = 23,52
nH(+) = 8(x + y + z)/3 = 0,2.3,4 + 0,044.5.2 = 1,12
mB = 40x/2 + 160y/4 + 80z/2 = 15,6
=> x = 0,06; y = 0,12; z = 0,24
=> % số mol: 14,29%; 28,57%; 57,14%

VddA = 0,2 + 0,044 = 0,244 (l)
nMg(2+) = 0,06 mol; nFe(2+) = 0,12 mol; nCu(2+) = 0,24 mol
nSO4(2-) = 0,044.5 = 0,22 mol
nNO3(-) = (0,06 + 0,12 + 0,24).2 – 0,22.2 = 0,4 mol
=> Nồng độ các ion Mg(2+), Fe(2+), Cu(2+), SO4(2-); NO3(-) lần lượt là 0,246M; 0,492M; 0,984M; 0,902M; 1,639M

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose