đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1

– Thể tích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn

Cho biết: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU BÀI TẬP

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Cho m(g) hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí. Giá trị của m là

A. 1,66 g.                                B. 1,72 g.                                C. 1,2 g.                                  D. 1,56 g.

Dễ thấy: H2O OH +  H2

                                    0,08     0,04.

HCO3 + OH CO32- + H2O

0,08      0,08        0,08.

Theo giả thiết thì có 0,07 mol CaCO3  Ca có 0,03 mol.

Na có 0,02 mol  m = 0,02 . 23 + 0,03 . 40 = 1,66 gam = A.

 

Câu 2: Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp

(a) Cl2 + KI dư                                           (b) O3 + KI dư

(c) H2SO4 + Na2S2O3                                 (d) NH3 + O2

(e) MnO2 + HCl                                         (f) KMnO4

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 3.                            B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Cả 6 phản ứng đều tạo đơn chất.

 

Câu 3: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon(không chứa but-1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,71.                                 B. 14,37.                                 C. 13,56.                                 D. 15,18.

Bảo toàn khối lượng mY = mX = 6,56 (g)

= 656/15  nY = 0,15 mol  phản ứng = 0,16 mol

Gọi x, y là số mol C2H2 và C4H4 đã phản ứng với AgNO3/NH3.

– Theo bảo toàn số mol   2x + 3y = 0,06 .2 + 0,09.3 – 0,16 – 0,05 = 0,18 mol. Và x + y = 0,15 – 0,08 = 0,07.

x = 0,03 mol; y = 0,04 mol.

CAg  CAg 0,03 mol; ; 0,04 mol C4H3Ag.  m = 0,03 . 240 + 0,04. 159 = 13,56 (g) = C.

 

Câu 4: Cho đơn chất lưu huỳnh tác dụng với các chất: O2; H2; Hg; HNO3 đặc, nóng; H2SO4 đặc, nóng trong điều kiện thích hợp. Số phản ứng trong đó lưu huỳnh thể hiện tính khử là

A. 2.                            B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

S thể hiện tính khử khi tác dụng với: O2, HNO3, H2SO4.

Câu 5: Thủy phân m (gam) tinh bột trong môi trường axit(giả sử sự thủy phân chỉ tạo glucozo). Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m (gam) Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân tinh bột là

A. 66,67%.                             B. 80%.                           C. 75%.                             D. 50%.

Câu 5: (C6H10O5)n n C6H12O6  2nAg. Với h là hiệu suất ta có:

đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1, đáp án đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose