đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014
để download tài liệu : bấm vào đây

đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014, đề thi thử đại học môn hóa

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2và Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng của nitơtrong X là
16,8%.Cho 50 gam hh X phản ứng với dd NaOH dư được kết tủa Y. Nung Y đến khối lượng không đổi
được 18,4 gam chất rắn. % khối lượng của Fe(NO3)2trong hh là:
A. 18% B. 40% C. 36% D. 72%
Câu 2: Trong các chất: etylen, axit acrylic, axit axetic, etylaxetat, glucozo và butan, sốchất có khảnăng
tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 3: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic được hhA gồm anđehit,axit, nước, ancol dư. Cho A tác dụng với Na
dư được 2,464 lít H2(đktc). Mặt khác cho A tác dụng với lượng dưNaHCO3. Thểtích khí thu được (đktc)

A. 0,224 lít B. 1,68 lít C. 0,448 lít D. 2,24 lít
Câu 4: Cho 9 gam một aminoaxit A (phât tửchỉchứa một nhóm –COOH) tác dụng với lượng dưdd KOH
thu được 13,56 gam muối. A là:
A. Phenylalanin. B. Alanin C. Valin D. Glixin

đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014, đề thi thử đại học môn hóa , 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose