đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014

Câu 1:Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu đ ư ợc 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y(đk c ) làm mất m àu vừa
đủ dd chứa a mol Br2. Giá trị của a là:
A. 0,3 B. 0,1 C. 0,6 D. 0,2
Câu 2:R là ngtốmà ngtửcó phân lớp e ngoài cùng là np
2n+1
(n là sốthứtựcủa lớp e). Có các nhận xét sau vềR:(1)
Trong oxit cao nhất R chiền 25,33% vềkhối lượng; (2) Dung dịch FeR3 có khảnăng làm mất màu dd KMnO4/H2SO4,
t
o
; (3) Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử; (4) Dung dịch NaR không t/d được với dd
AgNO3tạo kết tủa, Sốnhận xét đúng là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 3:Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Sốkim loại trong dãy p/ứvới lượng dưdd FeCl3thu được kết tủa là
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014
Câu 4:Este E (k
o
chứa nhóm chức nào khác) đ ư ợc tạo từaxit cacboxylic X và một ankanol Y. Lấy m gam E tác dụng
với dd KOH dưthu được m1gam muối; m gam E tác dụng với dd Ca(OH)2dưthu được m2gam muối. Biết rằng, m2 <
m < m1. Y là:
A. C3H7OH. B. C4H9OH C. C2H5OH D. CH3OH.
Câu 5:Cho bột nhôm dưvào axit X loãng, t
o
được khí Y k
o
màu, nhẹhơn kk và dd Z. Cho dd NaOH đến dưvào
dd Z, t
o
. Sau p/ứhoàn toàn, thấy thoát ra khí T (k
o
màu, đổi màu quỳtím ẩm sang xanh). Axit X và khí Y là:
A. H2SO4 v à H2S B. HCl và H2 C. H N O3 v à N2 D. H N O3 v à N2O
Câu 6:Cho sắt tan hết trong dd H2SO4loãng, dưtạo ra dd X. Biết rằng 50ml dd X tác dụng vừa đủvới 100ml KMnO4
0,1M. Nồng độmol của muối sắt trong dd X là
A. 1M B. 2 M C. 0,2M D. 0,5M
Câu 7:Cho dd Ca(OH)2dưvào 100 ml Mg(HCO3)20,15M phản ứng xong được m g kết tủa Giá trịm là:
A. 2,37 B. 0,87 C. 2,76 D. 3,87
Câu 8:Cho sơ đồphản ứng: Ca(OH)2+ H3PO4(dư) →X + H2O. X là
A. Ca3(PO4)2và CaHPO4 B. Ca(H2PO4)2 C. Ca3(PO4)2 D. CaHPO4
Câu 9:Số hiđrocacbon ở thể khí (đk tc) tác dụng được với dd AgNO3trong NH3là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 10:X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit đ ư ợc tạo thành từcùng một amoni axit no mạch hở, có một
nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2vừa đủthu đ ư ợc sp gồm C O2, H2O và N2
có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư20% ), sau phản ứng cô
cạn dd thu đ ư ợc bao nhiêu gam chất rắn ?
A. 9,99 gam B. 87,3 gam C. 94,5 gam D. 107,1 gam
Câu 11:Cho các phát biểu sau: Dùng nước brom đểphân biệt fructozơvà glucozơ; Trong môi trường bazơ, fructozơ
và glucozơcó thểchuyển hóa cho nhau ; Trong dung dịch nước, glucozơtồn tại chủyếu ởdạng mạch hở; Thủy phân
saccarozơchỉthu đ ư ợc glucozơ; Saccarozơthểhiện tính khửtrong phản ứng tráng bạc Sốphát biểu đúng là

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose