đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014

u 1:Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m (g) X tác dụng với H2O dưthu được 0,4 mol H2. Cho m (g)
X tác dụng với dung dịch KOH dưthu được 0,475 mol H2. Xác định giá trịcủa m?
A. 15,55 B. 14,55 C. 15,45 D. 14,45
Câu 2:Dung dịch H2S đểlâu trong không khí sẽcó hiện tượng:
A. Vẩn đục màu đen B. Vẩn đục màu vàng
C. Cháy D. Không có hiện tượng gì
Câu 3:TừNH2(CH2)6NH2và một chất hữu cơX có thể điều chếtơNilon-6,6. CTCT của X là:
A. CHO(CH2)4CHO B. HOOC(CH2)6COOH
C. HOOC(CH2)4COOH D. HOOC(CH2)5COOH
Câu 4:Dung dịch X chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,02M. Hấp thụ0,5 mol khí CO2vào 500 ml dung
dịch X. Hỏi thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 39,4 B. 19,7 C. 1,97 D. 3.94
Câu 5:Có 4 chất: Axit axetic, Glixerol, ancol Etylic, Glucozơ. Chỉdùng thêm chất nào sau đây để
nhận biết?
A. Cu(OH)2/OH
B. Quỳtím C. CaCO3 D. CuO
Câu 6:Cho 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào một cốc đựng dung dịch H2SO4loãng, rất dư. Sau khi H2
bay ra hết, tiếp tục thêm NaNO3dưvào cốc. Sốmol khí NO (sản phẩm khửduy nhất) tối đa có thể
bay ra là:
A. 0,1/3 B. 0,4/3 C. 0,2/3 D. 0.1
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chếClo bằng cách
A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
B. Điện phân nóng chảy N a C l .
C. Cho F2 đẩy C l2ra khỏi dung dịch NaCl.
D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
Câu 8:Cho 50ml dung dịch FeCl21M vào dung dịch AgNO3dư, khối lượng kết tủa thu được sau
phản ứng là bao nhiêu gam. (Cho biết cặp oxi hoá – khửFe
3+
/Fe
2+
đứng trước Ag
+
/Ag).
A. 18,15 gam B. 19,75 gam C. 15,75 gam D. 14,35 gam
Câu 9:Cặp ancol nào sau đây khi đun với H2SO4 đặc, 170
0
C chỉtạo ra 1 Anken duy nhất và không
có sản phẩm hữu cơ khác?
A. CH3OH và C2H5OH
B. CH3-CH(CH3)-CH2-OH và (CH3)3-C-CH2-OH
C. CH3-CH2–CH2- CH2-OH và CH3-C(CH3)2-OH
D. CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH(OH)-CH3
Câu 10:Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Phèn chua có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
B. Phân đạm cung cấp Nitơhoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni
C. Supephotphat đơn chứa hàm lượng P2O5cao hơn Supephotphat kép vì thành phần của nó chỉ
chứa Ca(H2PO4)2
D. Phân urê có công thức là (NH2)2CO
Câu 11:Nguyên tửcủa nguyên tốX tạo được oxit cao nhất là R2O5. Phần trăm khối lượng của R
trong hợp chất với Hiđro là 82,353%. Nguyên tốR là:
A. P B. N C. S D. Cl

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014, đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose