đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014

Câu 2. Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đk tc ) gồm Cl2và O2 phản ứng vừa đủvới 11,1 gam hỗn hợp Y
gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là
A.48,65% B.51,35% C. 75,68% D.24,32%
Câu 3.Sắt k h ô n gbị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại nào sau đây trong không khí ẩm ?
A.Zn B.Sn C.Ni D.Pb
Câu 4.X là este có công thức phân tửlà C9H10O2, a mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì có 2a
mol NaOH phản ứng. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A.12 B.6 C.13 D.9
Câu 5.Cho các phát biểu sau vềcacbohiđrat:
(a) Glucozơvà saccarozơ đều là chất rắn có vịngọt, dễtan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơvà saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơtrong môi trường axit, chỉthu
được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ( h oặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3dưthu được Ag.
(g) Glucozơvà saccarozơ đều tác dụng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Sốphát biểu đúnglà:
A.6 B.4 C.3 D.5
Câu 6.Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏhơn 70%), Y và Z là hai
ancol đồng đẳng kếtiếp (MY< MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ
8,96 lít khí O2(đktc), thu được 7,84 lít khí CO2(đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y
trong hỗn hợp trên là
A.15,9% B.29,6% C.29,9% D.12,6%
Câu 7.Este X có công thức phân tửC4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8% đun
nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn
khan. Công thức cấu tạo của X là
A.HCOOCH2CH2CH3 B.HCOOCH(CH3)2 C.CH3COOCH2CH3 D.CH3CH2COOCH3
Câu 8. Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến
k h í nước bị điện phân ở 2 điện cực thì ngừng. Thểtích khí ởanot sinh ra gấp 1,5 lần thểtích khí ở
catot ởcù n g điều kiện nhiệt độvà áp suất. Quan hệgiữa x và y là
A.x = 6y B.x = 3y C.y = 1,5x D.x =1,5y

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose