đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014

Cho biết nguyên tửkhối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; Li = 7; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.
Câu 1:Muối X có các tính chất sau:
-X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y, khí Y làm đục nước vôi trong, không làm mất màu dung
dịch brom
-X tác dụng với Ba(OH)2có thểtạo 2 muối. Chọn công thức phù hợp của X
A. NaHCO3 B. Na2SO3 C. Na2CO3 D. Na2S
Câu 2:Sốchất đơn chức ứng với công thức C3H6O2là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 3:Hợp chất hữu cơX có công thức phân tửlà C7H8O. Số đồng phân chứa vòng benzen của X tác
dụng được với Na và NaOH là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4:Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp :
(1) NH3 dư+ dd AlCl3 →(2) NaHCO3+ ddBaCl2và đun nóng →
(3) NH3 dư+ dd CuSO4 →(4) H2S + ddZnCl2 →
(5) Zn3P2+ dd HCl dư →(6) K3PO4+ dd CaCl2→
Sốthí nghiệm thu được kết tủasau phản ứng A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 5:Xét các hệcân bằng sau đây trong một bình kín
(1) 2NaHCO3
(r) Na2CO3(r)+ H2O(k)+ CO2(k) (3) CO2(k)+ CaO(r) CaCO3(r)
(2) C(r)+ CO2(k) 2CO(k) (4) CO(k)+ H2O (k)CO2(k)+ H2
(k)
Khi thêm CO2vào hệthì sốcân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp G gồm 2 amino axit: no, mạc h hở, hơn kém nhau 2 nguyên tử
C(1 –NH2; 1 –COOH) bằng 8,4 lít O2(vừa đủ, ở đktc) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Cho X lội từtừqua
dung dịch NaOH dưnhận thấy k hối lượng dung dịch tăng lên 19,5 gam. Giá trịgần đúng nhất của %khối
lượng amino axit lớn trong G là.
A. 44,5% B. 54,5% C. 56,7% D. 50%.
Câu 7:Cho 2,721 gam cao su buna-S tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 3,53 gam brom trong CCl4. Tỉ
lệsốmắt xích giữa butađien và stiren trong loại cao su đó là
A. 1 : 2. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 3 : 2.
Câu 8:Chất trong phân tửvừa chứa liên kết cộng hóa trịvừa chứa liên kết ion là
A. CO2. B. MgCl2. C. HNO3. D. NH4Cl.
Câu 9:Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch NaOH vừa đủthu được dung dịch X. Chia X thành 2
phần bằng nhau. Phần 1: Nhỏ200 ml HCl 1,3M vào thu được 1,8a gam chất rắn. Phần 2: Nhỏ200 ml
HCl 2,5M vào thu được a gam chất rắn. Giá trịcủa m là
A. 2,7 B. 5,4 C. 10,8 D. 8,1
Câu 10:Có các cặp dung dịch sau :
(1) NaCl và AgNO3; (2) NaHSO4và BaCl2 (3) Na2CO3và HCl;
(4) NaOH và MgCl2; (5) BaCl2và NaOH; (6) CaCl2và NaHCO3
Những cặp nào không xảy r a p hản ứng khi trộn các dung dịch trong các cặp đó với nhau?
A. 2, 4,5, B. 2, 4,5, C. 5,6 D. 2,5,6
Câu 11:Sốliên kết đơn trong phân tửmetyl oleat là
A. 56 B. 52 C. 54 D. 58
Câu 12:Hợp chất hữu cơX tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác
dụng với dung dịch NaHCO3. X có thểlà:

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014, đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose