đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al=27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108;
Ba=137. Thểtích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢCÁC THÍ SINH (40 câu, từcâu 1 đến câu 40)
Câu 1:Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành 2 phần bằng nhau:
– Phần 1 cho vào dung dịch HCl dưthu được 1,344 lít H2.
– Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,04 gam chất rắn.
Giá trịcủa m là A. 4,16. B. 2,08. C. 5,12. D. 2,56.
Câu 2:Trộn V(ml) dung dịch H3PO40,08M với 250 ml dung dịch NaOH 0,32M dưthu được dung dịch X
chứa 2 chất tan có cùng nồng độmol. Giá trịcủa V là
A. 400. B. 250. C.
2000
.
3
D. 2000.
Câu 3:Loại phản ứng hoá học vô cơnào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá – khử?
A. Phản ứng phân huỷ. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng trao đổi.
Câu 4:Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo. (b). Sục khí SO2vào dung dịch thuốc tím.
(c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2. (d). Thêm H2SO4loãng vào nước Javen.
(e). Đốt H2S trong oxi không khí.
Sốthí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khửlà A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 5:Thuỷphân hoàn toàn 0,1 mol 1 peptit X (mạch hở, được tạo bởi các α- amino axit có 1 nhóm –NH2
và 1 nhóm -COOH) bằng dung dịch HCl vừa đủthu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn
có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam. Sốliên kết peptit trong X là
A. 9. B. 14. C. 11. D. 13.
Câu 6:Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO31M thu được dung
dịch Y và 12,08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dưvào Z, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng
không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trịcủa m là A. 3,2. B. 5,6. C. 4. D. 7,2.
Câu 7:Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp:
(a) Cl2+ KI dư → ; (b) O3+ KI dư →; (c) H2SO4+ Na2S2O3 →
(d) NH3+ O2
0
t →; (e) MnO2+ HCl → ; (f) KMnO4
0
t →
Sốphản ứng tạo ra đơn chất là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 8:Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polistiren. B. Poli(etylen terephtalat). C. Poliacrilonitrin. D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 9:Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơlà 23,73%. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 10:Chất hữu cơX no chỉchứa 1 loại nhóm chức có công thức phân tửC4H10Ox. Cho a mol X tác dụng
với Na dưthu được a mol H2, mặt khác khi cho X tác dụng với CuO, t
0
thu được chất Y đa chức. Số đồng
phân của X thoảmãn tính chất trên là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 11:Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3và 0,04 mol
CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí. Giá trịcủa m là
A. 1,72. B. 1,2. C. 1,66. D. 1,56.
Câu 12:Cho các phát biểu sau:
(a) Peptit Gly –Ala có phản ứng màu biure. (b) Trong phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit.
(c) Có thểtạo ra tối đa 4 đipeptit từcác amino axit Gly; Ala. (d) Dung dịch Glyxin làm đổi màu quỳtím.
Sốphát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014, đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose