đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014
download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014

PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C hoÆc D t−¬ng øng víi néi dung c©u hái:
I. PhÇn chung dµnh cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 40)
1. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độsôi từtrái sang phải là
A. C2H5COOH, C2H5CH2OH, CH3COCH3, CH3CHO.
B. CH3COCH3, CH3CHO, C2H5CH2OH, C2H5COOH.
C. CH3CHO, CH3COCH3, C2H5CH2OH, C2H5COOH.
D. C2H5COOH, CH3CHO, C2H5CH2OH, CH3COCH3.
2. Cho các chất : glucozơ, fructozơ, axit acrylic, axeton, phenol , stiren, naphtalen . Sốchất có thểlàm mất
màu dung dịch nước brom là .
A. 6. B. 5. C. 4. D. 7.
3. Nguyên tử R có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là np
2n +1
thì
1. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O7
2. Nguyên tử R có 1e độc thân
3. Khi cho dung dịch HR tác dụng với dung dịch AgNO3loãng thì thu đ ược kết tủa
4. Độ âm điện của R lớn hơn đ ộ âm điện của oxi
Các phát biểu đ únglàA. 1, 2 B. 3, 4C. 1, 4 D. 2, 4
4. Chất béo X có chỉsốaxit là 7. Đểxà phòng hoá 10 kg X, người ta đun nóng nó với dung dịch chứa 1,420 kg
NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đểtrung hoà hỗn hợp, cần dùng 500ml dung dịch HCl 1M. Khối
lượng xà phòng (kg) thu được là
A. 10,3425 B. 10,3445 C. 10,3435 D. 10,3455

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014
5. Cho lần lượt các chất: phenol, ancol benzylic, ancol anlylic tác dụng lần lượt với Kali, dung dịch NaOH,
dung dịch nước brom và dung dịch NaHCO3. Sốtrường hợp có phản ứng xảy ra
A. 6 B. 5 C. 7 D. 4
6. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thểtích O2và 80%
thểtích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thểtích là
N2= 84,77%; SO2= 10,6% còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là
A. 59,46% B. 68,75% C. 26,83% D. 42,3%

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014, đề thi thử đại học, đề thi thử đại học môn hóa năm 2014

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose