đáp án và lời giải chi tiết đề thi môn hóa khối b năm 2011

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

Get Adobe Flash player

đáp án và lời giải chi tiết đề thi môn hóa khối b năm 2011

 

đáp án và lời giải chi tiết đề thi môn hóa khối b năm 2011

Môn thi : HÓA HỌC, khối B- Mã đề : 794

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag=108; Sn = 119; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A. 10,56 gam B. 7,68 gam C. 3,36 gam D. 6,72 gam

%khối lượng O: 11,864% x 48/14 =40,677%

% khối lượng các kim loại trong muối: 100 – 40,677 -11,864 = 44,492%

Khối lượng KL điều chế được tối đa: 14,16 x 44,492% = 6,72 gam

Câu 2: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 3: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:

A. 31 gam B. 32,36 gam C. 30 gam D. 31,45 gam

gọi số mol NaOH là a

chỉ số axit là 7 nên số mol NaOH dùng trung hòa axit (số mol KOH)là: 200 x 7x 10-3/56 = 0,025mol

số mol H2O tạo ra: 0,025 mol

số mol NaOH pứ trieste: a – 0,025 ” số mol glixerol thu được: (a-0,025)/3

ĐLBTKL: m(chất béo) + m NaOH = m muối + mglixerol + m H2O

200 + 40a = 207,55 + 92 (a-0,025)/3 + 18 x 0,025 ” a= 0,775 ” m NaOH = 31 gam

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):

(a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường)

(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc)

(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2)

(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3

Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là:

A. (a) B. (b) C. (d) D. (c)

Câu 5: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 2

đáp án và lời giải chi tiết đề thi môn hóa khối b năm 2011

© 2013 – 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tin liên quan nên đọcclose