Thi-thử

đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1

đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đáp án đề thi thử đại học môn hóa trường Minh Khai lần 1 – Thể tích các chất khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn Cho biết: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O […]

đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014

đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử môn hóa trường chuyên KHTN 2014 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al=27; S = […]

đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014

đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử môn hóa trường THPT Mimh Khai 2014 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al=27; S […]

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014

đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử môn hóa trường Đoàn Thượng-Hải Dương 2014 Cho biết nguyên tửkhối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; Li = 7; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; […]

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Ninh Giang-Hải Dương năm 2014 u 1:Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m (g) X tác dụng với H2O dưthu được 0,4 mol H2. Cho m (g) X tác dụng với dung dịch KOH […]

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014

đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử môn hóa trường Vĩnh Bảo-Hải Phòng 2014 PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C hoÆc D t−¬ng øng víi néi dung c©u hái: I. PhÇn chung dµnh cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 c©u, tõ […]

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 2014

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 2014 Câu 1:Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu đ ư ợc 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y(đk c ) làm mất m àu vừa […]

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014

đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây đề thi thử đại học môn hóa trường thpt Tĩnh Gia 2 -thanh Hóa 2014 Câu 2. Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đk tc ) gồm Cl2và O2 phản ứng vừa đủvới 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được […]

đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014

đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

để download tài liệu : bấm vào đây đề thi thử đại học môn hóa trường Nguyễn Du 2014, đề thi thử đại học môn hóa Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2và Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng của nitơtrong X là 16,8%.Cho 50 gam hh X phản ứng với dd NaOH dư […]

đề thi thử môn hóa trường Đô Lương- Nghệ An 2014

đề thi thử môn hóa trường Đô Lương- Nghệ An 2014

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

để tải tài liệu này : CLICK HERE đề thi thử môn hóa trường Đô Lương- Nghệ An 2014, đề thi thử đại học 2014 đề thi thử môn hóa trường Đô Lương- Nghệ An 2014, đề thi thử đại học 2014

Tin liên quan nên đọcclose