Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề :

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%),

thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản  phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là

A. 0.8.                           B. 0,3.                              C. 1,0.                           D. 1,2.

Lời Giải :

PTđp: 4AgNO3 + H2O —> 4Ag + O2 + 4HNO3

            0,15

          Pư x ——————————–>       x

Sau pứ có hh kim loại là Ag và Fe dư. Vậy ddY gồm HNO3 và Ag+. Do Fe dư nên sau pứ tạo Fe2+.

Dd Y : HNO3  x            +  0,225 mol Fe —> Fe2++  NO +  Ag (0,15-x)

             NO3 + 3e + 4H+ = NO

                          3x/4   x

           Ag+ +1e = Ag

           0,15-x       0,15-x

           Tổng mol e= 3x/4 + 0,15-x= (0,6-x)/4.

            Fe- 2e = Fe2+ suy ra số m ol Fe pứ= (0,6-x)/8. Vậy Fe dư = 0,225-(0,6-x)/8= (1,2+x)/8.

Klg Ag + Fe dư = 108(0,15-x) + 56(1,2+x)/8= 14,5. Giải ra x=0,1 nên số mol e điện phân = x= 0,1. suy ra 0,1= 2,68.t /96500 nên t= 1 giờ.

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose