Hòa tan 9,875g một muối hiđrocacbonat A vào nước, cho tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Hòa tan 9,875g một muối hiđrocacbonat A vào nước, cho tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi đem cô cạn thu được 8,25 gam muối sunfat. công thức muối A? 
A.NH4HCO3 
B.KHCO3 
C.Ca(HCO3)2 
D.NaHCO3

Bài Làm : 

Gọi số mol H2SO4 là a 
2A(HCO3)n + nH2SO4 -> A2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O 
2a/n___________a___________________2a__… 
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng 
Tổng m chất phản ứng = Tổng m sản phẩm tạo thành 
=> 9,875 + 98a = 8,25 + 88a + 36a 
<=> 26a = 1,625 
<=> a = 0,0625 
=> nA(HCO3)n = 0,0625.2/n = 0,125n 
=> M A(HCO3)n = 9,875/0,125n = 79n 
=> MA = 79n – 61n = 18n 
Biện luận n = 1,2,3 => n = 1, MA = 18 => A là NH4 
Vậy CT của muối hiđrocacbonat A là NH4HCO3 => Chọn A

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose