Hỏi – Đáp

Cho 10,8g kim loại hóa trị 3 tác dụng vs khí clo tạo thành 53,4g

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề: Cho 10,8g kim loại hóa trị 3 tác dụng vs khí clo tạo thành 53,4g muối clorua kim loại a) Xác định tên kim loại b) Tính lượng MnO2 và thể tích dung dịch HCl 37%(d=1,19g/ml) dùng cho phản ứng trên. Biết hiệu suất phản ứng là 80% Giải : a)Gọi A là tên […]

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3và O2(có xúc tác Pt)để chuyển toàn bộ NH3  thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra […]

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3.

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3.

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàntoàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X […]

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi : Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó, Y là muối của axitđachức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu […]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a […]

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường)

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn  bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công […]

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên […]

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử)

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử) trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn […]

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề Bài : Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là A. etylmetylamin.         […]

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Đề : Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết […]

Tin liên quan nên đọcclose