Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó,

Y là muối của axitđachức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 23,80                      B. 31,30.

C. 16,95.                      D. 20,15

Giải :

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trongđó

Y là muối của axit đa chức : (COONH4)2

(COONH4)2 + 2NaOH → (COONa)2 + 2NH3↑ + 2H2O

0,1                                                  ← 0,2

=> nz =  =0,1 mol

=> m = (12,4 + 0,2.36,5-0,2.53,5)+(13,2+0,1.18 + 0,2.36,5) = 31,3

Đáp án B

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose