Hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và 1 oxit sắt FexOy có m=8,14 (g). CHo H2 dư qua A

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi : Hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và 1 oxit sắt FexOy có m=8,14 (g). CHo H2 dư qua A nung nóng, phản ứng xong tạo ra 1,44g H2O. Hòa tan hoàn toàn A cần 170ml dung dịch H2SO4 1M tạo ra dung dịch B. Cho B vào dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi tạo ra 5,2 gam chất rắn.
Xác định công thức FexOy, TÍnh %m từng oxit trong hỗn hợp A

Bài Làm :

gọi a,b,c lllà mol CuO, Al2O3, FexOy
Al2O3 k0 tác dụng H2
H2 + [o] {CuO , FexOy] ->H2O nH2O=0.08 a +cy =0.08 (1)
2H+ + [o] {CuO,Al2O3,FexOy} -> H2O a + 3b + cy = 0.34/2 =0.17 (2) -> b=0.03 -> mAl2O3=3,06 gam
0.34 mol

dd B :{ Cu2+, Al3+,SO4 2- ,Fe2+ Fe3+ or Fe3+ } + NaOHdư ->kết tủa là Cu(OH)2 ,Fe(OH)3 { Fe(OH)2 trong kk -> Fe(OH)3}
5,2 gam: Fe2O3 ,CuO ->80a + 80cx =5,2 ->a + cx=0.065 (3)
(1),(3) ->cy -cx =0.015
mà trong công thức FexOy :y-x =1 ->c =0.015
thử : Fe2O3 mFe2O3=2.4 a=0.035 ->mCuO=2.8 loại do mA =8.14
Fe3O4 mFe3O4 =3.48 a=0.02->mCuO =1.6 thỏa đề mA=8.14

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose