Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A. 10,56 gam                B. 7,68 gam                     C. 3,36 gam                  D. 6,72 gam

Giải:

%khối lượng O: 11,864% x 48/14 =40,677%

% khối lượng các kim loại trong muối: 100 – 40,677 -11,864 = 44,492%

Khối lượng KL điều chế được tối đa: 14,16 x 44,492% = 6,72 gam

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose