Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi:

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H2O. Mặt khác, nếu a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thì thu được 1,6a mol CO2. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là

A. 46,67%             B. 40,00%                         C. 25,41%                   D. 74,59%

Giải:

số nguyên tử H trong axit là số chẵn mà a mol X khi cháy tạo a mol H2O chứng tỏ trong các chất Y, Z mỗi phân tử chỉ có 2 nguyên tử H: Y là HCOOH, Z là: HOOC – COOH

nZ = 1,6a – a = 0,6a; nY = 0,4a

%mY = (46 x 0,4a)/ ( 46 x 0,4a + 90 x 0,6a) = 25,41%

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose