Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Hỏi :

Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

A. 4                                    B. 5                                  C. 6                               D. 2

Giải:

nNaOH:nEste = 2:1 ®   đó là este tạo bởi axit và phenol (vì đề cho X là đơn chức) RCOOR` + 2NaOH  ®  RCOONa + R`ONa + H2  O

0,15             0,3                                                     0,15

mEste =29,7 + 0,15.18 – 12 =20,4 gam ®  KLPT của este là 136  ®  CTPT C8H8O2

Các đồng phân của E: C-COO-C6H5; HCOO–C6H4  – CH3  (có 3 đồng phân o,p,m). Tổng cổng

có 4 đp.

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose