ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

chọn full screen ở góc dưới bên phải khung hình để xem toàn màn hình

Get Adobe Flash player

ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

Vào đây để xem : Hưỡng dẫn download trên hochoahoc.com

ôn tập học kỳ 2 môn hóa học lớp 10

Câu 1: Đốt m gam bột Al trong bình đựng khí clo  dư. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng  106,5 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là:

A.21,6 g     B. 21,54 g            C. 27 gam                    D. 81 gam

Câu 2: Hoà tan 20 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch  được 27,1 gam chất rắn. Thể tích chất khí thoát ra ở đktc là:   A. 8,96 lit      B. 4,48 lit      C. 2,24                       D. 1,12 lit

Câu 3: Hoà tan 4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl thất thoát ra V lit khí (đktc) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là: A. 1,12 lit    B. 1,68 lit    C. 2,24 lit   D. 3,36 lit.

Câu 4:  Hoà tan 10,54 gam hỗn hợp Cu, Mg , Fe bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 4,48 lit khí A(đktc) , 2,54 gam chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối, m có giá trị là:

A. 31,45 gam      B. 40,59 gam        C. 18,92 gam            D. 28,19 gam.

Câu 5:  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 7,0 gam. Số mol HCl tham gia phản ứng là:

A.     0,8 mol               B. 0,08 mol        C. 0,04 mol      D. 0,4 mol.

Câu 6: Để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hoá chất nào sau đây là thích hợp nhất:

A. Dung dịch HCl và HNO3             B. NaOH và   HCl.

C. Dung dịch HCl và CuCl2             D. H2O và H2SO4.

Câu 7:  Cho 11,3 gam hỗn hợp A gồm Mg, Zn tan vừa đủ trong 600 ml  dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch D để được kết tủa lớn nhất . Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cac đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn khan. M có giá trị là:

A. 18,4 gam       B. 27,6 gam        C. 23,2 gam          D. 16,1 gam.

Câu 8: Cho 2,55 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lit H2(đktc), dung dịch B và chất rắn C. Cho C tác dụng với HCl dư sinh ra 0,224 lit khí H2(đktc), dung dịch E và chất rắn F. Phần trăm về khối lượng của Al, Fe, Cu trong dung dịch X lần lượt là:

A.21,1%; 59,2%;19,7;                   B. 52,94%;21,1%;25,96;

C. 25,96%; 21,1%; 52,94%           D. 25,96%; 52,4%; 21,1%.

Câu 9:  Hoà tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và AlCl3 vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau:

-P1: Cho phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6,99 gam kết tủa.

-P2: Phản ứng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 2,4 gam     B. 3,2 gam        C. 4,8 gam            D. 5,4 gam.

Câu 10:  Đêm hoà tan a gam một muối được cấu tạo từ một kim loại M( hoá trị II) và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau.P1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 5,74 gam kết tủa. P2: Bỏ một thanh Fe vào, sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 0,16 gam. Công thức của muối trên là:

A. CuCl2        B. FeCl2              C. FeCl3           D. MgCl2.

 

267. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu là:

A. 40 và 60.                 B. 50 và 50.

C. 35 và 65.                 D. 45 và 55.

268. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lit khí SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch ở áp suất và nhiệt độ thấp thì thu được:

A. Hỗn hợp hai muối NaHSO3, Na2SO3.

B.  Hỗn hợp hai chất NaOH, Na2SO3.

C. Hỗn hợp hai muối NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư.

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose