Phân Loại bài tập về chất lưỡng tính (có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

Phân loại bài tập vềloại bài tập lưỡng tính

Loại 1: Các nguyên tốAl, Zn, Cr vừa phản ứng với axit, vừa phản ứng với kiềm.
Câu 1:Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al. Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nư ớc dư c h ỉthu đ ư ợc dung dịch X và 12,32 lít
H2 ( đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dưthu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung
dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. m có giá trịlà :
A. 36,56 gam B. 27,05 gam C. 24,68 gam D. 31,36 gam
Câu 2:Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl30,4M thu được m–3,995 gam.
m có giá trịlà :
A.7,728gam hoặc 12,788 gam B.10,235 gam C. 7,728 gam D. 10,235 gam hoặc 10,304 gam
Câu 3:Cho m gam hỗn hợp X gốm Na và Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H2(đktc) và 3,51 gam
chất rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2(đktc)?
A. 9,968 lít B. 8,624 lít C. 9,520 lít D. 9,744 lít
Câu 4:Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủthu được dung dịch A và khí H2. Thêm m
gam Na vào dung dịch A thu được 3,51 gam kết tủa.Khối lượng của dung dịch A là :
A. 70,84 gam B. 74,68 gam C. 71,76 gam D. 80,25 gam
Câu 5:Cho 38,775 gam hỗn hợp bột Al và AlCl3vào lượng vừa đủdung dịch NaOH thu được dung dịch A
(kết tủa vừa tan hết) và 6,72 lít H2(đktc). Thêm 250ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu được 21,84 gam kết
tủa. Nồng độM của dung dịch HCl là :
A. 1,12M hoặc 2,48M B. 2,24M hoặc 2,48M C. 1,12M hoặc 3,84M D. 2,24M hoặc 3,84M
Câu 6:Cho 7,872 gam hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO3)30,4M thu được 4,992 gam kết
tủa. Phần trăm sốmol K trong hỗn hợp X là :
A. 46,3725% B. 48,4375% C. 54,1250% D. 40,3625% hoặc 54,1250%
Câu 7:Cho 23,45 gam hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125 ml dung dịch AlCl31M thu được V lít khí H2(đktc);
dung dịch A và 3,9 gam kết tủa. V có giá trịlà :
Câu 8:Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 180 ml dung dịch
Al2(SO4)31M thu được 15,6 gam kết tủa; khí H2và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240
gam dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch B và H2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn
khan. Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm có khối lượng phân tửnhỏlà
A. 28,22% B. 37,10% C. 16,43% D. 12,85%
Câu 9:Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dưthu được dung dịch A ; 0,4687m gam
chất rắn không tan và 7,2128 lít H2(đktc).Cho dung dịch HCl có sốmol nằm trong khoảng từ0,18 mol đến
0,64mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945 gam
chất rắn khan. m có giá trịlà :
A. 18 gam B. 20 gam C.24 gam D.30 gam
Câu 10:Cho 11,15 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ
thu được dung dịch B và và 9,52 lít khí (ở đktc). Cho từtừdung dịch HCl vào dung dịch B đểthu được một
lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là :
A. Li B. Na C. K D. Rb
Câu 11:Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉthu
được dung dịch B và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho từtừdung dịch HCl vào dung dịch B đểthu được 1 lượng kết tủa
lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8 gam . Kim loại kiềm M là :
A. Li B. Na C. K D. Rb
Câu 12:Hỗn hợp A gồm Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nước dưthu 2,24 lít khí (đktc) , còn nếu cho vào dung
dịch NaOH dưthu 3,92 lít khí ( đktc) . % Al trong hỗn hợp ban đầu ?
A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25%
Câu 13:Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào H2O dưthu được 200 ml dung dịch A chỉ
chứa 1 chất tan duy nhất có nồng độ0,2M. Giá trịcủa m là :

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose