Phương pháp đường chéo ( ví dụ minh họa và bài tập có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Phương pháp đường chéo thường được áp dụng cho các bài toán hỗn hợp chứa 2 hay nhiều thành phần mà yêu cầu của bài toán là xác định tỉ lệ giữa 2 thành phần đó. Bài toán liên quan đến hỗn hợp là một trong những bài toán phổ biến nhất trong chương trình Hoá học phổ thông. Hochoahoc.com giới thiệu các em tài liệu có  một số ví dụ minh họa và bài tập áp dụng.

bấm vào góc trên bên phải để xem toàn màn hình:

Get Adobe Flash player

– để tải tài liệu này : CLICK HERE

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO

 

Câu 1: Thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích H2O cần dùng để pha thành 400 ml dung dịch HCl 2M lần lượt là

A. 150 ml và 250 ml.                                 B. 360 ml và 40 ml.

C. 40 ml và 360 ml.                                   D. 80 ml và 320 ml.

Câu 2: Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O để thu được dung dịch có nồng độ 40% ?

A. 15 gam.               B. 20 gam.                C. 30 gam.                D. 35 gam.

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12%, thu được dung dịch NaOH 51%. Giá trị của m là

A. 11,3.                    B. 20,0.                     C. 31,8.                    D. 40,5.

Câu 4: Hoà tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là

A. 133,3 gam.          B. 146,9 gam.           C. 272,2 gam.           D. 300 gam.

Câu 5: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,485. Nguyên tố clo có hai đồng vị bền  và . Thành phần % số nguyên tử của là

A. 75,77%.               B. 24,23%.               C. 15,95%.               D. 84,05%.

Câu 6: Cần lấy V1 lít CO2 và V2 lít CO để có được 24 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với metan bằng 2. Giá trị của V1, V2 lần lượt là

A. 18 và 6.               B. 8 và 16.                C. 10 và 14.              D. 6 và 18.

Câu 7: Cần trộn 2 thể tích metan với 1 thể tích đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro bằng 15. Công thức phân tử của X là

A. C2H6.                   B. C3H8.                   C. C4H10.                  D. C5H12.

Câu 8: Hoà tan 2,84 gam hỗn hợp hai muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 672 ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol CaCO3 trong hỗn hợp là

A. 66,67%.               B. 45,55%.               C. 33,33%.               D. 54,45%.

Câu 9: X là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. Y là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn m1 tấn quặng X với m2 tấn quặng Y thu được quặng Z, từ 1 tấn quặng Z có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m1/m2

 

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose