Phương pháp tăng giảm khối lượng ( phần3)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG (PHẦN 3)

Bài 1: Cho 1,24g hỗn hợp hai axit cacboxylic tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml lít H2 (đktc) và m(g) muối natri. Khối lượng muối natri thu được là:
A. 1,93g                      B. 2,93g                      C. 1,90g                      D.  1,47g

Giải
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.\
=> Đáp án C

Bài 2: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam oxit rắn. Công thức muối đã nhiệt phân là:

         A. Fe(NO3)3                B. Al(NO3)3                C. Cu(NO3)2                D. AgNO3
Giải
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.

=> Đáp án C

Bài 3 :Trộn 40 gam ROH với CH3COOH dư trong bình cầu có H2SO4 đặc làm xúc tác, sau một thời gian thu được 36,3 gam este. Biết hiệu suất của phản ứng este hóa là 75%. Số mol ROH đã phản ứng là:
A. 0,3                          B. 0,1                          C. 0,09                        D. 0,15
Giải
open parentheses table row ROH row cell 30 space gam end cell end table close parentheses plus CH subscript 3 COOH space rightwards arrow with straight H subscript 2 SO subscript 4 space đặc space comma straight t to the power of 0 on top open parentheses table row cell CH subscript 3 COOR end cell row cell 36 comma 3 space gam end cell end table close parentheses space plus space straight H subscript 2 straight OTa space có space straight M subscript ROH space phản space ứng end subscript space space equals 40.75 % equals 30 space gamDễ space thấy space nhóm space OH space left parenthesis 17 right parenthesis left parenthesis trong space ROH right parenthesis space được space thay space thế space bằng space nhóm space CH subscript 3 COO space left parenthesis 59 right parenthesis left parenthesis space trong space CH subscript 3 COOH right parenthesisXét space tỉ space số space fraction numerator Hóa space trị space nhóm space OH space over denominator Hóa space trị space nhóm space CH subscript 3 COO end fraction equals 1 over 1rightwards double arrow straight n subscript OH space equals fraction numerator 36 comma 3 minus 30 over denominator 59 minus 17 end fraction equals 0 comma 15 left parenthesis mol right parenthesis space rightwards double arrow straight n subscript ROH space phản space ứng end subscript space equals straight n subscript OH equals 0 comma 15 left parenthesis mol right parenthesis
=> Đáp án D

Bài 4 :A là este được tạo bởi ancol đơn chức và axit cacboxylic 2 chức. Thủy phân 5,475 gam este A đó thì cần 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của ancol là :

A. CH3OH                  B. C2H5OH                 C. C3H7OH                 D. C4H9OH

Giải
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.
=> Đáp án B
Bài 5 :Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch CuSO4 ,Sau khi phản ứng xay ra hoàn toàn ta thu được m gam chất rắn .Thành phần % khối lượng của Zn trong hỗn hợ ban đầu là .

A.90,28%          B.85,32%                  C.80,41%                      D.12,67%

Giải
Bài này ta áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để đi tính tỉ lệ số mol của Zn: Fe
Do CuSO4 dư nên Zn và Fe tan hết vào dung dịch muối còn Cu kết tủa được sinh ra .Các phản ứng
Zn    +   CuSO4  — >  ZnSO4     +    Cu
a mol——————————–>   a mol
=> Khối lượng chất rắn giảm = m Zn tan ra – m Cu kết tủa  = 65a -64a = a gam (1)
Fe    +   CuSO4  — >  FeSO4     +    Cu
b mol——————————–>   b mol
=> Khối lượng chất rắn tăng = m Cu kết tủa – m Fe tan ra –  = 64b -56b= 8b gam(2)
Để khối lượng chất rắn sau phản ứng vẫn không đổi so với ban đầu ( m gam)
<=> khối lượng chất rắn giảm (1) = khối lượng chất rắn tăng (2)
<=> a =8b => %mZn  = 65a/(65a +56b).100% =65.8b/(65.8b +56b).100% = 90,28%
=> Đáp án A
Có bạn nhẩm nhanh là cứ 1mol Zn => 1 mol Cu làm khối lượng giảm 1 gam
Cứ 1 mol Fe => 1 mol Cu làm khối lượng tăng 8gam
=> Để khối lượng chất rắn không đổi thì tỉ lệ số mol Zn : Cu =8:1
=>%mZn  = 65.8/(65.8 +561).100%  = 90,28%
=> Đáp án A
Bài 6 :Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là :

A.17,8 gam          B.18,24 gam           C.16,68 gam            D.18,38 gam

Giải
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.
=> Đáp án A

Bài 7:Tiến hành 2 thí nghiệm sau
Thí nghiệm 1: Cho m g bột Fe(dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M
Thí nghiệm 2: Cho m g bột Fe(dư) vào V2 lít dung dịch  AgNO3 1M
sau khi các phản ứng xảy ra hòan tòan, khối luợng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 sao với V2 là
A.V1=V2           B. V2=10V1           C. V1=10V2         D. V1=2V2

Giải
Ta dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để tính khối lượng tăng ở TN1 và TN2
Do Fe dư nên các muối phản ứng hết ,các phản ứng xay ra
TN1 :  Fe   +               Cu(NO3)2    ——-> Fe(NO3)2  +   Cu
V (mol) <——– V (mol) ————————–> V (mol)
Khối lượng chất rắn tăng  = m Cu sinh ra  – m Fe phản ứng = 64V1 -56V­1 = 8V­1 (gam)
TN 2 :
Fe   +               2AgNO3    ——-> Fe(NO3)2    +   2Ag
0,5V (mol) <——– V (mol) ———————–> V (mol)
Khối lượng chất rắn tăng  = m Ag sinh ra  – m Fe phản ứng = 108V2  -56.0,5V­2 = 80V2 (gam)
Do khối lượng Fe ban đầu như nhau và  khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm bằng nhau
<=> khối lượng chất rắn tăng ở hai thí nghiệm bằng nhau  <=> 8V­1 =80V2 <=> V­1 =10V2 => Đáp án C
Bài 8 :R là kim loại có hóa trị không đổi
TN1: Cho m gam kim loại R phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn thu được tăng 6,9 gam so với ban đầu
TN2:Cho m gam kim loại R phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn thu được tăng 29,7 gam so với ban đầu
R là kim loại này sau đây.
A.Mg                  B.Zn                   C.Al                    D.Be
 Giải
Để giải nhanh bài này các em xem lại bài 9 ( tăng giảm khối lượng phần 2) nhé .
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.

=> Đáp án C
Bài 9 : Chia 156,8 gam hỗn hợp A gồm FeO  Fe3O4  Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan X. Phần thứ hai tác dụng vừa đủ với dung dịch B là hỗn hợp HCl  H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan Y. Số mol của HCl trong dung dịch B là

A. 1,75 mol      B. 1,50 mol      C. 1,80 mol      D. 1,00 mol

Giải
Sơ đồ phản ứng
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.

=> Đáp án C

Bài 10 : Khi cho 100ml dung dịch  KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dd có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch  đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,75M.                    B. 1M.                         C. 0,25M.                    D. 0,5M.
Giải
java.lang.Exception: The input exceeds the limit of 3072 characters of length.
=> Đáp án D

nguồn: hoctothoa.com

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose