Rèn luyện kỹ năng giải đề thi Đại học môn Hóa

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

download tài liệu trên bằng cách : bấm vào đây

ðề Cao ðẳng khối A – 2007 – Mã ñề 326
Câu 1:ðốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu ñược CO2và H2O có tỉ lệ số mol
tương ứng là 3 : 4. Thể
tích khí oxi cần dùng ñể ñốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2thu ñược (ở cùng ñiều
kiện). Công thức
phân tử của X là
A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O2.
Giải : 2 2
: 3:4
CO HO
n n = ⇒
C:H =3:8 => ancol C3H8Ox ,
( ) ( )
8
1 , 5 . 1.3.2 1
2
x= − − =
=>
chọn A
Câu 2:Khi ñốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X ñơn chức thu ñược sản phẩm cháy
chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở ñktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với
dung dịch NaOH vừa ñủ ñến khi phản ứng hoàn toàn, thu ñược 4,8 gam muối của axit
hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl axetat. B. metyl propionat.
C. isopropyl axetat. D. etyl propionat.
Giải : 2 2
0, 2 , 0, 2
CO HO
n moln mol = =
2
3 , 6 0, 2.44 4, 4
0, 2 5
32
O
n mol
+ −
= =
=>
0 , 2 . 1 0, 2 .2 0, 25.2
0, 0 5
2
este
n mol
+ −
= =
4 , 4 0,05.40 4, 8 1
18 . 1
0 , 0 5 14
cña C ancol
n
+ −  
= − =
 
  => ancol là CH3OH => Chọn B
Câu 5:ðốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng
oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu ñược 7,84 lít khí CO2(ở
ñktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở ñktc) nhỏ nhất cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H =
1; C = 12; O = 16)
A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. C. 70,0 lít. D. 84,0 lít.
Giải :
7,84 9 , 9
.5.22,4 70
22,4 18.2
Ýt V l
 
= + =
 
 
=> chọn C
Câu 6:ðể trung hòa 25 gam dung dịch của một amin ñơn chức X nồng ñộ 12,4% cần
dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H5N. D. CH5N.(31)
Giải :
25.0,124
31
0 , 1 . 1
M
 
= =
 
 
=> Chọn D
Câu 8:Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)20,1M và NaOH 0,1M thu
ñược dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)30,1M thu ñược
kết tủa Y. ðể thu ñược lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16;
Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137)
A. 1,59. B. 1,17. C. 1,95. D. 1,71.
Giải : 2 4 3 2
( ) ( )
0, 0 2 , 0 , 0 3 , 0, 0 3
Al SO BaOH NaOH
n moln moln mol = = =
( ) 0,02.2.3 0,03.2 0 , 0 3.39 1 , 1 7 m gam = − − =
=> chọn B

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose