Trắc nghiệm chương Axit – Bazo – Muối trong đề thi đại học (có đáp án)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Trắc nghiệm chương Axit - Bazo - Muối trong đề thi đại học (có đáp án)

Vào đây để xem : Hưỡng dẫn download trên hochoahoc.com

Trắc nghiệm chương Axit – Bazo – Muối trong đề thi đại học (có đáp án)

Câu 1: Trong các chất sau đây, chất nào là lưỡng tính?

A. Pb(OH)2.                B. H2SeO4                   C. Ca(OH)2                             D. RbOH

Câu 2: Thế nào là muối axit?

A. Là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử hiđro.

B. Là muối có khả năng phản ứng với bazơ.

C. Là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử hiđro có khả năng phân li ra ion H+.

D. Là muối khi tan vào nước có khả năng phân li ra H+

Câu 3: Hai hợp chất A và B khi hòa tan trong nước mỗi chất điện li ra 2 loại ion với nồng độ mol như sau: Li+ 0,10M; Na+ 0,01M;  0,10M và  0,01M. Công thức phân tử của A và B là

A. Li2ClO3 và Na(MnO4)2                              B. LiMnO4 và NaClO3

C. LiClO3 và NaMnO4                                    D. Li2MnO4 và NaClO3

Câu 4:Trong các muối sau đây, muối nào không phải muối axit?

A. NaHCO3                 B. Na2HPO3                C. NaHSO4                  D. NaHS

Giải

Na2HPO3 có H trong phân tử nhưng không có khả

năng phân ly ra H+ (hay không có khả năng cho proton)

–> Na2HPO3 không phải là muối axit –> Đáp án B

Câu 5:Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đây là bazơ?

A. Cr(NO3)3                B. HBrO3                    C. CdSO4                    D. CsOH

Giải

Theo A-rê-ni-ut , Bazơ là chất trong phân tử có nhóm OH

và phân ly ra OH‑   –> CsOH thỏa mãn  –> Đáp án D

Câu 6: Đối với dung dịch axit chủ yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose