Trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (đáp án, lời giải chi tiết)

Viết ngày bởi Lê Quốc Huy

Trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (đáp án, lời giải chi tiết)

Vào đây để xem : Hưỡng dẫn download trên hochoahoc.com

Em có thể làm bài tập online chuyên đề “Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch” tại đây : trắc nghiệm online

Bài 4

PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH

I-      Khái Niệm

–      Là phản ứng sảy ra do sự trao đổi ion giữa các chất điện li mà trong đó số oxi hóa của nó không thay đổi.

–      Phương trình tổng quát:     AB + CD  –> AD + CB

A,C, B,D Trao đổi vị trí cho nhau còn số oxi hoá không đổi.

–      Bao gồm:

1.    Muối + Axit    –> Muối mới + Axit mới

Ví dụ: Na2CO3 + HCl    –> NaCl + H2O + CO2

∙ Phải là muối của axit yếu còn axit kia phải là axit mạnh.

2.    Muối + Bazơ    –> Muối mới + Bazơ mới

Ví dụ: Fe2(SO4)3 + 6NaOH    –> 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

3.    Muối + Muối    –> Muối mới + Muối mới

Ví dụ: K2SO4 + BaCl2   –> BaSO4 + 2KCl

4.    Axit  +  Bazơ    –> Muối + H2O (phản ứng Axit-Bazơ)

Ví dụ: KOH + HCl   –>  KCl + H2O

II-    Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra:

*   Nguyên tắc của phản ứng : Nhiều ion    –>   ít ion

*   Điều kiện cần : Các chất tham gia phản ứng phải tan, và phân li ra ion.

*   Điều kiện đủ  : Có 3 trường hợp:

–        Phản ứng tạo ra chất kết tủa:

Na2CO3 + Ba(OH)2    –> BaCO3 + 2NaOH

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2OH–  –>   BaCO3 + 2Na+  + 2OH    ( phương trình ion )

CO32- + Ba2+   –>  BaCO3                                                         (phương trình ion rút gọn)

Phản ứng có sự tương tác của các ion để tạo thành chất kết tủa là một trong những điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra.

–        Phản ứng tạo thành chất khí:

NaHCO3 + HCl   –>  NaCl + H2O + CO2

HCO3+ H+   –>   H2O + CO2                                                ( phương trình ion rút gọn )

Phản ứng có sự tương tác của các ion để tạo thành chất khí là một trong những điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra.

–        Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

+ Tạo thành Axit yếu:

© 2014, Lê Quốc Huy. All rights reserved.

..:: Chia Sẻ Ý Kiến Để HOCHOAHOC.COM Ngày Càng Phát Triển::..

Ý Kiến Quý Báu !

Tags : 


Tin liên quan nên đọcclose